ALGEMENE VOORWAARDEN

BOXING BOUTIQUE DE BINCK 

1. Algemeen 

1.1. Zodra u akkoord gaat met de lidmaatschapsovereenkomst wordt u Lid van BodyBoxx B.V.

2. Voorwaarden 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van BodyBoxx en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen BodyBoxx en het Lid.

2.2. BodyBoxx werkt met strippenkaarten en 4 week abonnementen. Zodra het Lid een strippenkaart of 4 weken abonnement online aanschaft en betaalt, gaat de geldigheid en duur van het aangeschafte product gelijk in.

2.3. Vanaf datum van aankoop is de volgende geldigheidsduur van toepassing voor de strippenkaarten:
– Losse les: 3 weken;
– 5 lessen kaart: 3 maanden;
– 10 lessen kaart: 6 maanden.

3. Strippenkaarten en abonnementen 

3.1. De strippenkaarten en abonnementen zijn strikt persoonlijk en kunnen alleen na toestemming van BodyBoxx worden overgedragen.

3.2. BodyBoxx zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de strippenkaart of abonnement binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.3. De strippenkaart en abonnementen zijn uitsluitend bedoeld om deel te nemen aan de daarvoor bedoelde en gereserveerde groepslessen.

4. Strippenkaart- / abonnementskosten

4.1. De kosten van de strippenkaarten dienen per aanschaf online direct voldaan te worden.

4.2. De abonnementen zijn per 4 weken verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de periode waarop deze betrekking hebben door BodyBoxx middels automatische incasso worden geïnd.
De eerste betaling van een abonnement dient online per IDEAL betaald te worden.

4.3. Met het aanvaarden van deze algemene voorwaarden machtigt het Lid BodyBoxx om de overeengekomen abonnementskosten maandelijks middels SEPA incasso af te schrijven van zijn bankrekeningnummer.

4.4. Bij ingang van het abonnement geld de incasso van 4 weken.

4.5. Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden of indien de betaling gestorneerd wordt, is het Lid aan BodyBoxx een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

4.6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag BodyBoxx aan het Lid buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 40 euro.

4.7. BodyBoxx behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA of automatische incasso.

4.8. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan BodyBoxx te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van BodyBoxx tot het moment dat zijn vervallen termijn is voldaan.

4.9. Indien BodyBoxx over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan BodyBoxx het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van BodyBoxx tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.10. Alle prijzen zijn inclusief BTW. BodyBoxx is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.11. BodyBoxx is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen van de strippenkaarten en abonnementen te indexeren met maximaal 5%.

5. Privacy 

5.1. BodyBoxx verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. BodyBoxx verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van BodyBoxx en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van BodyBoxx.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. BodyBoxx kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan BodyBoxx.

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap 

6.1. Indien het Lid zijn abonnement niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij BodyBoxx opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één periode.

6.2. Opzegging kan uitsluitend met gebruikmaking van het bij BodyBoxx verkrijgbare opzegformulier. Andere wijzen van opzegging worden niet geaccepteerd.

6.3. Beëindiging van het abonnement door het Lid ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting van reeds verschuldigde en opeisbare bedragen.

6.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van BodyBoxx – deugdelijk bewijs vereist is.
Bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de vestiging van BodyBoxx, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

6.5. BodyBoxx mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag meerdere keren storneert;
Let op bij het storneren komen bijkomende kosten voor de Lid zelf.
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd.

6.6. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten) 

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van BodyBoxx het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van BodyBoxx – deugdelijk bewijs.

7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

7.4 Voor verlenging tijdens de opschorting moet het abonnement eerst weer actief zijn door het te incasseren bedrag te voldoen.

8. Openingstijden 

8.1. BodyBoxx stelt de openingstijden vast. De Binck is op officiële feestdagen en gedurende een – tijdig bekend gemaakte – periode van maximaal 2 aaneensluitende weken gesloten, zonder dat dit zal leiden tot verlaging van de lidmaatschapskosten of teruggave daarvan.

8.2. BodyBoxx is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3. BodyBoxx is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde Binck voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

8.4. Personen jonger dan 15  jaar hebben toegang tot BodyBoxx, indien iemand ouder dan 18 jaar toezicht op hem/haar houdt. Uitsluitend voor de kinderlessen.

9. Klachten en Informatieverplichting 

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan BodyBoxx te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer BodyBoxx kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

9.3. In geval van klachten met betrekking tot BodyBoxx dient het Lid zich te wenden tot de directie van BodyBoxx, zoals beschreven op de website (www.BodyBoxx.nl).

10. Personal Training 

10.1. BodyBoxx biedt zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Deelname aan programma’s en trainingen binnen BodyBoxx is geheel voor eigen risico van het Lid.  

11.2. BodyBoxx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, noch voor schade door zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens BodyBoxx of haar leidinggevenden.

11.3. Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch BodyBoxx, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de Binck.

12. Huisreglement 

12.1. Het Lid is bekend met de door BodyBoxx gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

12.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

TOEVOEGING VAN TOEPASSING OP BODYBOXX INSTRUCTEURS:

Naast artt. 1 t/m 12 zijn de hierna te noemen artikelen nog van toepassing op Bodyboxx instructeurs.

13. BodyBoxx ID-card met betrekking tot de BodyBoxx instructeurs

13.1. De instructeurs ontvangen, na ondertekening van de Licentie-overeenkomst, een Bodyboxx –ID-card. Deze card blijft eigendom van BodyBoxx en is strikt persoonlijk.

13.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de lessen op vertoon van een geldige ID-card.

13.3. BodyBoxx is bevoegd om bij misbruik van ID-card de instructeur de rechten van BodyBoxx te ontzeggen.

13.4. Verlies of diefstal van de ID-card dient direct aan BodyBoxx te worden gemeld. BodyBoxx zal de kosten van 12.50 euro voor een nieuwe card in rekening brengen bij de instructeur.

14. Slotbepalingen 

14.1. Op alle door BodyBoxx gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en BodyBoxx kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.