Algemene voorwaarden webwinkel

Algemene Voorwaarden van www.Bodyboxx.nl.nl, Website van Bodyboxx.nl, handelsnaam van v.o.f Bodyboxx.nl, gevestigd te (2274 NA) Voorburg, aan de Van Alphenstraat 18, met KVK nummer 56732562.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bodyboxx.nl.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bodyboxx.nl worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Bodyboxx.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Bodyboxx.nl zijn vrijblijvend en Bodyboxx.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bodyboxx.nl.

Bodyboxx.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet kan worden geaccepteerd, deelt Bodyboxx.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2.1. Betalen doet u eenvoudig en snel middels IDEAL, PAYPAL,SEPAY ???? . Nadat uw betaling door ons is ontvangen zal uw order worden verwerkt en worden verzonden. In alle gevallen wordt de betaling afgehandeld door Sepay ..? .

3.2.2. Een betaling kan eventueel ook plaatsvinden d.m.v. een bankoverschrijving naar
IBAN:. Zodra het bedrag van uw bestelling is bijgeschreven op de bankrekening van v.o.f. BodyBoxx, is de overeenkomst tot stand gekomen en zal uw order z.s.m. worden verwerkt en worden verzonden.
3.3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bodyboxx.nl.

 

Artikel 4: Levering

 

4.1. De door Bodyboxx.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3. De levering van downloads vindt plaats op het email adres dat tijdens de bestelling is ingegeven, dit moet echter een geldig email adres zijn.

4.4. De levering van de fysieke producten vindt plaats door PostNL. Mocht de verpakking beschadigd zijn heeft u het recht het pakket te weigeren en retour afzender sturen, mits deze wordt aangeboden door een PostNL medewerker. De kosten voor verzending bedragen 3,95 euro. Vanaf 75,- euro rekenen wij geen verzendkosten en is de verzending dus geheel gratis. Dit geldt voor Nederland, België en Duitsland.

Tijdens reguliere werkdagen streeft PostNL ernaar om uw bestelling binnen 24 uur aan u te leveren.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 

5.1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bodyboxx.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

6.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bodyboxx.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2. Bodyboxx.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3. Wij leveren zowel merkproducten als merkloze producten. Wij leveren geen imitatie producten, alleen producten die geïnspireerd kunnen zijn op het design van bekende merken.
Artikel 7: Reclamaties en aansprakelijkheid

 

7.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bodyboxx.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/e-mail en gemotiveerd kennis te geven.

7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bodyboxx.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde minus verzendkosten daarvan te restitueren.

7.3.1. Indien u een fysiek product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Bodyboxx.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.3.2. Indien u een boeking heeft gemaakt voor de twee daagse instructeursopleiding kan i.v.m. de diverse gemaakte kosten voor docent, catering, accomodaties geen restitutie worden verleend. Hiervoor geld een non-refundable beleid.

7.4. Bodyboxx.nl zal er voor zorg dragen, nadat het geretourneerde fysieke product in goede staat is ontvangen, het volledige bedrag op een rekeningnummer terug te storten wat overeenstemt met de naam van de koper.

7.5. Bodyboxx.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onjuist gebruik van een product. U dient de producten te gebruiken waar zij voor bedoeld zijn.

7.6. Bodyboxx.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door Bodyboxx.nl verstrekte adviezen en mogelijkerwijs ondervonden negatieve bijwerkingen van cursus materiaal van Bodyboxx.nl. Tevens is Bodyboxx.nl niet aansprakelijk voor het ontstaan van enig letsel tijdens en na het volgen van BodyBoxx lessen, BodyBoxx opleidingen en trainingsdagen, online Bodyboxx trainingen. Bij twijfel over de gezondheid en bij bestaande blessures dient ten alle tijden eerst een huisarts en/of fysiotherapeut geraadpleegd te worden of het volgen van BodyBoxx verantwoord is.

 

Artikel 8. Reclamaties en Aansprakelijkheid bij BodyBoxx and instructeursopleidingen.
8.1. Indien u een boeking heeft gemaakt voor de instructeursopleiding en /of een trainingsdag kan i.v.m. de diverse gemaakte kosten geen restitutie worden verleend. Hiervoor geldt een 100% non-refundable beleid.

8.2. BodyBoxx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

8.3. BodyBoxx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade, blessure of ziekte die een lid of instructeur mogelijkerwijs heeft opgelopen tijdens de instructeurstraining.

 

Artikel 9: Garantie

 

9.1. Indien Bodyboxx.nl producten aan de afnemer levert, is Bodyboxx.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Bodyboxx.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal indien van toepassing, altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Bodyboxx.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Bodyboxx.nl in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 10: Bestellingen/communicatie

 

10.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bodyboxx.nl dan wel tussen Bodyboxx.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bodyboxx.nl, is Bodyboxx.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bodyboxx.nl.

10.2. Bodyboxx.nl streeft erna zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie. Bodyboxx.nl kan de opgegeven reactie tijd niet garanderen.
Artikel 11: Overmacht
11.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bodyboxx.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling en/of boeking op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bodyboxx.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bodyboxx.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. Bodyboxx.nl is niet aansprakelijk aan schade die is ontstaan door onbehoorlijk gebruik van de geleverde producten. Tevens is BodyBoxx niet aansprakelijk voor het ontstaan van fysieke blessures tijdens de diverse Bodyboxx lessen, instructeursopleidingen, trainingsdagen en/of in de Bodyboxx studio.

Artikel 13 Toepasselijk Recht
13.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, boekingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.