Disclaimer

BodyBoxx besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. BodyBoxx is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BodyBoxx behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel BodyBoxx alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BodyBoxx niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Het is niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BodyBoxx .

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van BodyBoxx, welke geen eigendom zijn van BodyBoxx, maar zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BodyBoxx. Hoewel BodyBoxx uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BodyBoxx worden onderhouden wordt afgewezen..